Dagsböter

Dagsböter döms ut till ett visst antal lägst 30 och högst 150 st. Antalet dagsböter beror på brottets svårighets grad. -Varje dagsbot bestämmes till ett belopp i kronor beroende på den dömdes inkomst, lägsta 30 kr och högst 1000 kr.

I lagtext finns inte närmare angivet hur storleken på varje dagsbot skall beräknas.
I praxis beräknas dagsboten på följande sätt.

Utgångspunkten är den dömdes årsinkomst före skatt. Överstiger den ca 215 000 kr reduceras överskjutande belopp med 20 %. Avdrag sker därefter med ett halvt basbelopp, ca 18 000 kr, per barn som den dömde är underhållsskyldig för. Finnes make som saknar inkomst kan ett skäligt avdrag ske för underhåll till denne, dock högst ett basbelopp ,36 600 kr.
Dagsboten bestämmes sedan till 1/1000 del av återstående belopp och avrundas.
Vid beräkning kan även förmögenhet beaktas.

Ex. Den dömde har en årsinkomst om 150 000 kr och är försörjningsskyldig för två barn.

Inkomst efter avdrag utgör då ca 114 000 kr och varje dagsbot ca 110 kr.

Ang böter

 
Aldéns Advokatbyrå AB, Jönköping  
tel 036/12 13 00, fax 036/150 190  
E-post Aldéns Advokatbyrå  
Internettelefon Webphone