Äktenskapsbalken 7 kap. Makars egendom
och 8 kap. Gåvor mellan makar
(Register ingår ej i lagen)
7 kap. Makars egendom
   Giftorättsgods
   Enskild egendom

   Äktenskapsförord
   Makars gemensamma bostad
   Gemensamma bohag
8 kap. Gåvor mellan makar

7 kap. Makars egendom

1 § En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom.

2 § Enskild egendom är

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med
det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att
den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall
vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk-
ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan
än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens
enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat
har
föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har
föreskrivits
genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Lag (1993:933).

3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att
egendom
som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda egendom.
Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen skall vara
giftorättsgods.

Äktenskapsförord skall upprättas skriftligen och undertecknas av makarna
eller
de blivande makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om
äktenskapsförordet avser egendom, som till någon del omfattas av
förvaltarskap
enligt föräldrabalken. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens
skriftliga medgivande inhämtas.

Äktenskapsförord skall registreras hos domstolen. Ett äktenskapsförord som
har
slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges
in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat
fall
gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till
domstolen. Lag (1988:1254).

4 § Med makars gemensamma bostad avses i denna balk

1. fast egendom som makarna eller någon av dem äger eller innehar med
tomträtt, om det finns en byggnad på egendomen som är avsedd som makarnas
gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål,

2. fast egendom som makarna eller någon av dem innehar med nyttjanderätt
i förening med byggnad på egendomen som makarna eller någon av dem äger,
om byggnaden är avsedd som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas
huvudsakligen för detta ändamål,

3. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med
hyresrätt, bostadsrätt eller annan liknande rätt, om byggnaden eller bygg-
nadsdelen är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen
för detta ändamål,

4. byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem har rätt att
framdeles förvärva med bostadsrätt enligt förhandsavtal som sägs i 5 kap.
bostadsrättslagen (1991:614), om rätten gäller en lägenhet som när avtalet
träffades var avsedd att bli makarnas gemensamma hem och att innehas huvud-
sakligen för detta ändamål.

Med makars gemensamma bohag avses i denna balk möbler, hushållsmaskiner och
annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt
bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena makens
bruk.

Till makars gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används
huvudsakligen för fritidsändamål. Lag (1991:618).

5 § En make får inte utan den andra makens samtycke

1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt
upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,

2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt
upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller

3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag. Första stycket
gäller inte bostad eller bohag som är den ena makens enskilda egendom enligt
2 § första stycket 2--4. En make får inte heller utan den andra makens
samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med
nyttjanderätt upplåta fast egendom som inte utgör makarnas gemensamma
bostad, om egendomen är giftorättsgods. Detta gäller dock ej, om mål om
äktenskapsskillnad pågår och maken har förvärvat egendomen efter det att
talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Samtycke till avhändelse av eller inteckning i fast egendom skall lämnas
skriftligen.

Bestämmelserna i denna paragraf om fast egendom och rättighet i denna
tillämpas också i fråga om tomträtt.

6 § Bestämmelserna i 5 § om samtycke av en make till en åtgärd av den andra
maken tillämpas också när dödsboet efter en avliden make vidtar en sådan
åtgärd.

7 § Samtycke enligt 5 eller 6 § behövs inte, om maken inte kan lämna giltigt
samtycke eller om dennes samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid.
Samtycke enligt 5 § behövs inte heller sedan bodelning med anledning av
äktenskapsskillnad har skett.

8 § Saknas samtycke som krävs för en åtgärd enligt 5 eller 6 §, får
domstolen tillåta åtgärden på ansökan av den som vill företa den.

9 § Om en make eller dödsboet efter en avliden make utan erforderligt
samtycke eller tillstånd har avhänt sig eller till nackdel för den andra
maken upplåtit nyttjanderätt till egendom, skall domstolen på talan av denne
förklara att rättshandlingen är ogiltig och att egendomen skall återgå.
Detsamma gäller om en make eller dödsboet efter en avliden make utan
erforderligt samtycke eller tillstånd har pantsatt makarnas gemensamma
bohag. Överlåtelse eller pantsättning av bohag skall dock inte förklaras
ogiltig, om den nya innehavaren har fått egendomen i sin besittning i god
tro.

Talan enligt första stycket skall väckas hos domstolen inom tre månader från
det att den andra maken fick kännedom om förfogandet över egendomen. När det
gäller bohag räknas dock tiden från det att maken fick kännedom om över-
lämnandet. Har lagfart eller inskrivning beviljats med anledning av
överlåtelse av fast egendom eller tomträtt, får talan inte väckas.

Förs talan om avhysning, får domstolen medge skäligt anstånd med flyttningen.

8 kap. Gåvor mellan makar

1 § En gåva mellan makar är gällande mellan dem, om vad som gäller för
fullbordande av gåva i allmänhet har iakttagits eller om gåvan har
registrerats enligt 16 kap.

Gåvan blir gällande mot givarens borgenärer när den har registrerats enligt
16 kap. Är gåvan en personlig present vars värde inte står i missförhållande
till givarens ekonomiska villkor, är den dock gällande mot givarens
borgenärer
utan registrering, om den är gällande mellan makarna.

Om det för visst slag av egendom finns särskilda bestämmelser som innebär att
en gåva blir gällande mot givarens borgenärer först efter inskrivning eller
annan särskild registrering, krävs även dessa åtgärder för att en sådan gåva
mellan makar skall bli gällande mot givarens borgenärer.

2 § En utfästelse av den ena maken att under äktenskapet ge den andra maken
en gåva är utan verkan.

3 § Kan en make som har gett den andra maken en gåva inte betala en
skuld för vilken givaren svarade när gåvan blev gällande mot givarens
borgenärer eller kan det av annan anledning antas att givaren är på
obestånd, svarar den andra maken för bristen intill värdet av gåvan.
Detta gäller dock ej i fråga om personliga presenter vilkas värde
inte står i missförhållande till givarens ekonomiska villkor. Det
gäller inte heller om givaren, när gåvan blev gällande mot
borgenärerna, hade kvar utmätningsbar egendom som uppenbarligen
motsvarade de skulder för vilka givaren då svarade.

Har gåvan utan mottagarens vållande gått förlorad helt eller delvis,
är

mottagaren i motsvarande mån fri från ansvar.

En makes ansvar enligt denna paragraf får inte göras gällande så
länge ett mål pågår om återvinning av gåvan enligt konkurslagen
(1987:672) eller lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
Lag (1996:1053).


 
Hemsidan Hemsidan huvudregister


Aldéns Advokatbyrå AB, Jönköping
tel 036/12 13 00, fax 036/150 190
E-post Aldens´Advokatbyrå