Skadestånd inledning

Fråga om skadestånd kan uppkomma i vitt skilda situationer; någon tillfogas kroppsskada-personskada- eller får sin egendom skadad genom annans handlande-sakskada- någon åsamkas ekonomisk skada utan samband med person eller sakskada-ren förmögenhetsskada- någon lider skada av att ett köpeavtal inte fullföljs på rätt sätt o s v.

Skadeståndsrätten spänner således över ett stort område och många berörs av dess regler. Skadeståndsrätten och försäkringsrätten har gemensamma berörningspunkter. Inom båda regelsystemem sysslar man tex med att beräkna ersättning för skador. Vissa skador som tidigare ersatts genom skadestånd ersätts numera enligt särskild lagstiftning genom försäkring t ex trafikskador.

När två parter står i ett avtalsförhållande eller kontraktsförhållande till varandra blir ofta regler som anknyter till kontraktsförhållandet bestämmande för skadeståndsskyldigheten. Man talar i detta fall om kontraktmässigt skadeståndsansvar.

Råder inget kontraktsmässigt föhållande mellan parterna som påverkar bedömningen av skadeståndsanvaret talar man om utomobligatorisk skada.

Skadeståndlagen reglerar främst utomobligatoriskt skadeståndsansvar då någon vållat skada uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Emellertid kan i vissa fall då skada inträffat skadeståndsansvar föreligga utan att det kan visas att någon varit vållande till skadan. Sådant skadeståndsansvar benämnes strikt ansvar.

Skadeståndslagens bestämmelser är delvis tyvärr så allmänt hållna att de ofta inte ger någon större ledning för rättstillämpningen. Närmare uppgifter om gällande rätt måste inhämtas i litteraturen eller genom studiet av rättspraxis.

Vi har under allmänna skadeståndsrättsliga regler sammanfattat de viktigaste reglerna för utomobligatoriskt skadestånd vid vållande. De särskilda regler som gäller skadestånd vid brott har sammanförts under en egen rubrik. Under särskilda avsnitt redovisas vissa bestämmelser om om strikt ansvar och skadestånd i kontraktsrättsliga förhållanden.

Allmänna skadestånsrättsliga regler-
Arbetsgivares skadeståndsansvar-
Arbetstagares skadeståndsansvar-
Produktansvarslagen
Skadestånd vid brott
Strikt ansvar
Skadestånd i kontraktsrättsliga förhållanden
Privatpersoner
Företagare
Hemsidan huvudregister
Hemsidan

Aldéns Advokatbyrå AB, Jönköping
tel 036/12 13 00, fax 036/150 190
E-post Aldens´Advvokatbyrå
Internettelefon Webphone